Elsős beiratkozás részletes útmutató

Szerző: | 2023. ápr. 5 | Aktualitások, Leendő elsősöknek

Kedves Szülők!

A tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján 8.§-a értelmében a 2023/2024. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek).

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk a KRÉTA felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. 

A felület az alábbi linkre kattintva érhető el: eugyintezes.e-kreta.hu

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2023. április 5. (szerda) 0:00 – 2023. április 21. (péntek) 12:00 

A személyes megjelenés azonban adategyeztetés céljából az online adatküldés mellett is kötelező. 

A beiratkozáshoz szüksége lesz:

 • gyermeke oktatási azonosítójára (az óvoda adja ki) 
 • gyermeke lakcímkártyájára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • gyermeke születési anyakönyvi kivonatára (nem kérünk másolatot, csak be kell mutatni)
 • a szülők személyi igazolványa

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozza magával az alábbi kitöltött, aláírt dokumentumokat:

 • Jelentkezési lap (letöltés itt) – a jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia
 • Az etika, valamint a hit- és erkölcstan tantárgy közötti választásról, a hit és erkölcstan választása esetén az egyház megnevezésével (letöltés itt)
 • Hozzájáruló nyilatkozat az ügyintézéshaz szükséges email cím megadásához (letöltés itt)
 • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez kedvezményre jogosultság esetén (letöltés itt)
 • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői vélemény másolata – ha a gyermek SNI/BTM státusszal rendelkezik

A jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia. Erre akkor is szükség van, ha a szülők elváltak, és a felügyeleti jog kizárólagosan az egyik félnél van. 

Ha a beíratással kapcsolatban vita van a szülők közt, a Gyámhatósághoz kell fordulni döntésért, de a döntésig a tanulót ideiglenesen a körzetes iskolájába kell beíratni. Elhunyt szülő esetén kérjük a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását.

Az elektronikus adatfeltöltés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • Körzetes iskolába jelentkezik vagy nem körzetesbe
  • körzetünkbe tartozhat az állandó vagy az ideiglenes lakcím szerint, melyet lakcímkártyával igazolni kell
  • felhívjuk azok figyelmét, hogy akiknél az ideiglenes lakcím 3 hónapnál frissebb bejegyzésű, a megváltozott jogszabályok szerint a későbbiekben védőnői igazolás kell arról, hogy valóban a megadott címen tartózkodnak életvitelszerűen. Jelenleg egy nyilatkozatot kérünk erre vonatkozóan. 
  • abban az esetben is nyilatkozatot kérünk az életvitelszerű tartózkodással kapcsolatban, ha az ideiglenes tartózkodás ténye még nem jelenik meg a gyermek lakcímkártyáján 
 • A gyermek személyes adatai
  • itt hívjuk fel a figyelmet, hogy – amint azt már korábban is jeleztük – szükség van a gyermek oktatási azonosítójára (a gyermek óvodája ad tájékoztatást)
  • a lakcímkártyával megegyező lakcím
  • a gyermek nevére kiállított TAJ szám/kártya
 • Szülők, törvényes képviselők adatai
  • mindkét szülő, törvényes képviselő adatait ki kell tölteni. Amennyiben az egyik szülőnek iskolaválasztásra vonatkozóan is kizárólagos felügyeleti joga van, az erről szóló bírósági végzést, kérjük, csatolják!
  • kérjük a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az elektronikus és a telefonos elérhetőségeiket feltétlenül adják meg!
 • A gyermek óvodájának adatai
  • az óvoda nevén és címén kívül szükség lesz az óvoda OM azonosítójára, mely hatjegyű szám az óvoda honlapján valószínűleg megtalálható
  • külföldi óvoda esetében elegendő azt megjelölni, hogy külföldi óvodába járt a gyermek
 • SNI/BTM, valamint hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállásával kapcsolatos adatok
  • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői véleményt az Egyéb csatolt dokumentum/ Új dokumentum csatolása fülre kattintva kérjük feltölteni 
 • Nemzetiséggel összefüggő adatok
  • iskolánkban ennek a résznek a kitöltésére nincs szükség 

 

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban kérésünk, hogy a file-oknak adjanak egyértelmű, jól beazonosítható elnevezést, amely tartalmazza röviden a gyermek nevét és az okmány/nyilatkozat elnevezését (pl. Minta Krisztina személyi igazolványát tartalmazó file elnevezése lehet Minta K_szig.). Ez nagymértékben segíti munkánkat a beiratkozás során keletkező nagy mennyiségű letöltendő állomány rendszerezésekor. Köszönjük segítségüket!

Értesítés a felvételről

A beiratkozást követően a körzetes gyermekeket a választott iskola automatikusan felveszi, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2023. április 29-ig dönt a felvételről, és ezután küldi ki a döntést. 

Iskolánk két osztály indítását tervezi, a körzetünkbe tartozó tanulókat – természetesen – felvesszük, körzeten kívüli nebuló felvételére vélhetően nem lesz lehetőségünk. Éppen ezért kérjük a körzetünkbe tartozó nebulók szüleit, hogy jelezzék számunkra az címen, ha más iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A nem körzetes tanulók felvételének elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebezést az intézményvezetőnek kell benyújtani az elutasítási határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az intézményvezető javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja. 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – a szülőknek be kell jelenteni a 2011. évi CXC 91.§ (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az címre írt levéllel!

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5