Adatkezelési szabályzat

Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvú Általános Iskola és Gimnázium Adatkezelési Szabályzat

Tartalomjegyzék

 1. Általános rendelkezések

1.1. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja

I .2. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya

 1. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja
 2. Az adatok továbbításának rendje
  • Az adatok továbbításának általános szabályai
  • Az intézményen belüli adattovábbítás
  • Adattovábbítás külső megkeresés alapján
  • Adattovábbítás külföldre
 3. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása
 4. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
  • Az adatkezelés általános módszerei
  • A munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (alkalmazottak) személyes adatainak kezelése
  • A munkára jelentkezók, pályázók adatainak kezelése
  • A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelése

5.5.A szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése

 • Az alkalmazottak felelőssége a személyes adatok védelmével kapcsolatban
 • Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, munkára jelentkezók, pályázók, tanulók és szülők, illetve szerződéses jogviszonyban állók jogai és érvényesítésük rendje
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
 1. Záró rendelkezések
 2. Általános rendelkezések

Az Intézmény vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során a jelen Szabályzatban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelóen jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: (i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („lnfotv.
  • Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja

Az intézményben folyó adatkezelés és -továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat, és a tankerületi adatkezelési nyilvántartás határozza meg.

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:  az Infotv. és a Rendelet végrehajtásának biztosítása  az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése  azon adatok azon körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottairól (a továbbiakban: alkalmazott), egyéb szerződéses partnereiről az intézmény nyilvántart  az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése  az adatok továbbítására vonatkozó szabályok rögzítése  a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása  az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése,  az alkalmazottaknak a személyes adatok védelmével kapcsolatos felelősségének meghatározása.

Összefoglalva tehát a szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek — egyértelmű és részletes — tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 • Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
 1. Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi foglalkoztatottjára, munkára jelentkezőre, pályázójára, tanulójára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állóra nézve kötelező érvényú.
 2. Az adatkezelési szabályzat az intézményvezetó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
 3. Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony esetén a tanuló — a kiskorú szülője — köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés időtartama az intézménybe való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31 -ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhetó törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idó az irányadó. Az irattári őrzési idó leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
 4. Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói jogviszony esetén a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy köteles tudomásul venni, erről a Munka Törvénykönyve 46. (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31 -ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megórzendó dokumentumok. Az irattári őrzési idó leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
 5. Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített szerződéses jogviszony esetén a jogviszonyban foglalkoztatott személy köteles tudomásul venni, erről a szerződéses jogviszony létesítésekor a figyelmét fel kell hívni. A szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott személy adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megórzendó dokumentumok. Az irattári őrzési idó leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
 6. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

Az intézményben nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.

 1. Az adatok továbbításának rendje

3.1. Az adatok továbbításának általános szabályai

Az intézmény a személyes adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az intézmény a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az intézmény, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fúzódó jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is továbbíthatja.

Az intézmény csak olyan személyes adatot továbbíthat, amelynek az intézmény törvényben meghatározott adatkezelóje, vagy amit más adatkezelótól jogszerűen átvett, amennyiben ezt az érintett nem tiltotta meg.

Az intézmény kezelésében lévő személyes adat nyilvánosságra hozatalát törvény — az adatok körének meghatározásával — közérdekből elrendelheti. Az adatok egyéb esetben történó nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg

Az adatkezelést végző alkalmazott az esetleges adattovábbításra irányuló megkeresés beérkezéséról haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelést végző szervezeti egység felelős vezetőjét. Az egység vezetője a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgálja az adattovábbítás feltételeinek fennállását, a kérés teljesíthetóségét, szükség esetén további tájékozódást végez. Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza:

 1. az adattovábbítás célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos megjelölését),
 2. a kért adatok körének pontos meghatározását,
 3. az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképzó ismérveket.

Amennyiben az adattovábbítás jogszerúségével kapcsolatban kétség merül fel, az érintett szervezeti egységek vezetői — írásban vagy elektronikus úton a tankerületi központ adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak, aki állásfoglalást ad ki az adattovábbítás jogszerúségéról. A megkeresett szervezeti egység vezetője a megkeresések teljesítéséről — szükség esetén az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalásának figyelembe vételével — 15 munkanapon belül dönt. A döntés ellen az adatkéró 15 napon belül írásban benyújtott panasszal fordulhat a tankerületi igazgatóhoz, aki 15 napon belül határoz az adatok továbbíthatóságáról.

Amennyiben az adattovábbítás feltételei fennállnak, az adatokat a megkeresést benyújtó szerv rendelkezésére kell bocsátani. Az adatok átadásával kapcsolatban felmerült költségeket a megkeresést benyújtó szerv viseli. Az adatok átadásáról szóló jegyzőkönyv felvételéről az adatkezelést végzó szervezeti egység vezetője gondoskodik.

 • Az intézményen belüli adattovábbítás

Az intézmény szervezeti rendszerén belül az intézmény által kezelt személyes adatok — a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig továbbíthatók olyan szervezeti egységhez, amelynek a törvényben vagy belső irányítási eszközben foglalt feladatainak ellátáshoz szükséges.

Az intézményben folyó, különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. Az adatkezelések összekapcsolásával összemggó alábbi tényeket az adatvédelmi nyilvántartásban rögzíteni kell.

 • Adattovábbítás külső megkeresés alapján

Az intézményen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthetó, ha jogszabály, vagy az érintett írásbeli nyilatkozata felhatalmazza az intézményt. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére.

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes és különleges adatok az érintett nyilatkozattételétól függetlenül továbbíthatóak:

 1. a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges;
 2. a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok;
 3. a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással összemggó adatok,
 4. a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;
 5. 28. alapján az intézményhez intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Infotv. 26. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minósüló adatok,

1) a miniszternek vagy a fenntartónak egyedileg vagy informatikai rendszerben biztosított közvetlen elérés útján az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából a feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat.

Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelyeknek törvényessége — az adatigénylés vagy érintetti hozzájárulás hiányos adattartalmára vagy más körülményre tekintettel — nem állapítható meg.

A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó adatokról — ideértve a megkeresés, betekintés tényét is — és a megtett intézkedésekről az érintett, illetőleg más személy vagy szervezet nem tájékoztatható.

A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell.

A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatvédelmi koordinátor órzi. A jegyzőkönyv megőrzési ideje tíz év.

Nem kell jegyzőkönyvezni azon adattovábbításokat, amelyek ténye egyéb módon hitelesen rögzítésre kerül. Így különösen nem kell jegyzőkönyvezni azon megkereséseket, amelyek írásban érkeznek, az illetékes szervezeti egység iktatja, és az adattovábbítás iktatott, írásbeli dokumentummal valósul meg.

3.4. Adattovábbítás külföldre

Személyes adatot az adatkezeló vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezeló részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végzó adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

 1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
 2. az adatkezelésnek az Infotv. és a Rendelet ide vonatkozóan előírt feltételei teljesülnek, és — a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintú védelme.

A személyes adatok megfelelő szintú védelme akkor biztosított, ha

 1. az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
 2. a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás fiiggetlen ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy
 3. az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelóen történik.

Az EGT tagállamba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, az érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni.

 1. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat aktualizálásáért az intézmény vezetője a felelős.

Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyettest, az egyes pozíciókat betöltó pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg. A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője személyesen vagy — utasítási jogkörét alkalmazva — saját felelősségével látja el.

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelói feladatokat lát el az intézményvezetó, az intézményvezetó-helyettes, az iskolatitkár, az osztályfőnökök, a munkavédelmi felelős és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok:

 • beszerzik a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg,
 • beszerzik a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákokról, akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon.
 1. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

5.1. Az adatkezelés általános módszerei

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • papír alapú irat
 • elektronikus adat
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat
 • az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép

Az adatkezeló lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.

5.2. A munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (alkalmazottak) személyes adatainak kezelése

Az alkalmazottaknak az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.

Az alkalmazottak személyi adatai papír alapú iratokban (személyi irat) és elektronikus adatbázisokban kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint:

 • személyi anyagok papír alapú nyilvántartása
 • Magyar Államkincstár nyilvántartása (KIRA)
 • Oktatási Hivatal nyilvántartása (KIR),
 • eKRÉTA Zrt. nyilvántartása (KRÉTA)

5.2.1. Személyi iratok

Személyi irat minden — bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. A személyi iratok köre az alábbi:

 • a munkavállaló személyi anyaga
 • a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok)
 • a munkavállaló bankszámlájának száma
 • a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

5.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

– a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata

 • a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése – bíróság vagy más hatóság döntése – jogszabályi rendelkezés.

5.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:

 • az intézmény vezetője és helyettese
 • az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója
 • a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.) – saját kérésére az érintett munkavállaló.

5.2.4. A személyi iratok védelme

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelónek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés stb.) kell tennie.

5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelóen, csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell órizni.

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:

 • a munkaviszony elsó alkalommal való létesítésekor – a munkaviszony megszűnésekor
 • ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.

A munkavállaló az adataiban bekövetkezó változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséról. A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár végzi.

5.3. A munkára jelentkezók, pályázók adatainak kezelése

A munkára jelentkezőknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.

A személyes adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

 • az intézményvezetó
 • az intézményvezetó-helyettes – az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelónek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.4. A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelése

A tanulóknak és szüleiknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.

5.4.1. A tanulók és szüleik személyi adatainak védelme

A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

 • az intézményvezetó
 • az intézményvezetó-helyettes – az osztályťónök – az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelónek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.4.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A tanulók személyi adatai papír alapú iratokban és elektronikus adatbázisokban kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint: – összesített tanulói nyilvántartás

 • törzskönyvek
 • bizonyítványok
 • beírási napló
 • osztálynaplók
 • e-napló
 • a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma – KRÉTA rendszer – KIR rendszer.

5.5.A szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése

A szerződéses partnereknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.

A személyes adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek

 • az intézményvezetó
 • az intézményvezetó-helyettes – az iskolatitkár.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelónek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés stb.) kell tennie.

 • Az alkalmazottak felelőssége a személyes adatok védelmével kapcsolatban

Az intézmény minden alkalmazottjának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelók, illetve az iskola vezetői és pedagógusai felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók, alkalmazottak és egyéb partnerek személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegü (szóbeli, telefonon történó, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos!

 • Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, munkára jelentkezók, pályázók, tanulók és szülók, szerződéses jogviszonyban állók jogai
  • A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezeló indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történó — kiegészítését.

 • A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezeló indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezeló pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban meghatározott feltételek esetén.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezeló korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idótaftamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezeló ellenórizze a személyes adatok pontosságát; o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; o az adatkezelónek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezeló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Az adathordozhatósághoz való jog

Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy az érintett által az adatkezeló rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelónek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezeló, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelóre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az adatkezeló vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az érintettre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen — ideértve a profilalkotást is — alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:

o az érintett és az adatkezeló közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  meghozatalát az adatkezelóre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

5.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

5.8.1. Kifogás az adatkezelónél

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmezó személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az adatkezelónél. A kifogást az adatkezeló köteles 30 napon belül kivizsgálni.

5.8.2. Panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 221C.

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail:

5.8.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét állítja, polgári pert kezdeményezhet.

 1. Záró rendelkezések

Az adatkezelési szabályzatot a nevelótestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a fenntartó jóváhagyásával.

Budapest, 2018. október 1.

Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

A dokumentum letölthető változata

Naptár

hét
ked
sze
csü
pén
szo
vas
hét
ked
sze
csü
pén
szo
vas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
10 aug
2022. 08. 10    
09:00 - 09:20
10 aug
2022. 08. 10    
09:20 - 09:40
10 aug
2022. 08. 10    
09:40 - 10:00
10 aug
2022. 08. 10    
10:00 - 10:20
10 aug
2022. 08. 10    
10:20 - 10:40
10 aug
2022. 08. 10    
10:40 - 11:00
10 aug
2022. 08. 10    
11:00 - 11:20
10 aug
2022. 08. 10    
11:20 - 11:40
10 aug
2022. 08. 10    
11:40 - 12:00
10 aug
2022. 08. 10    
12:00 - 12:20
10 aug
2022. 08. 10    
12:20 - 12:40
10 aug
2022. 08. 10    
12:40 - 13:00
23 aug
2022. 08. 23 - 2022. 08. 26    
Egész napos
 (javító- és osztályozóvizsgák)
24 aug
2022. 08. 24    
09:00 - 09:20
24 aug
2022. 08. 24    
09:20 - 09:40
24 aug
2022. 08. 24    
09:40 - 10:00
24 aug
2022. 08. 24    
10:00 - 10:20
24 aug
2022. 08. 24    
10:20 - 10:40
0,00Ft
24 aug
2022. 08. 24    
10:40 - 11:00
0,00Ft
24 aug
2022. 08. 24    
11:00 - 11:20
0,00Ft
24 aug
2022. 08. 24    
11:20 - 11:40
0,00Ft
24 aug
2022. 08. 24    
11:40 - 12:00
0,00Ft
24 aug
2022. 08. 24    
12:00 - 12:20
0,00Ft
24 aug
2022. 08. 24    
12:20 - 12:40
24 aug
2022. 08. 24    
12:40 - 13:00
0,00Ft
Events on 2022. 08. 10
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
10 aug
10 aug 22
Budapest
Events on 2022. 08. 23
Events on 2022. 08. 24
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
24 aug
24 aug 22
Budapest
Events on 2022. 08. 25
Events on 2022. 08. 26